Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Administrator: P.P.H.U „ANNA” Bogusław Kwaśniewsk,iul.K.Szymanowskiego 28, 95-080 Tuszyn nip 729-196-84-47 reg 472854771, adres poczty elektronicznej: sklep@annaposciel.pl, numer telefonu: 603780046
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przesłanego zgłoszenia
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia